Wyższe składki ZUS dla przedsiębiorców od 1 lipca 2024 r. tzw. Mały ZUS


Od 1 lipca 2024 r. wzrosną preferencyjne składki ZUS przedsiębiorców (tzw. Mały ZUS), których podstawa nie może być niższa od 30% minimalnego wynagrodzenia. Podwyżka związana jest ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia od 1 lipca br. do kwoty 4300 zł brutto.

Składki ZUS przedsiębiorców w 2024 – standardowe [tzw. duży ZUS]

Co do zasady przedsiębiorca prowadzący indywidualną działalność gospodarczą ma obowiązek płacić składki na ubezpieczenie społeczne składki ZUS od zadeklarowanej przez siebie podstawy.  Minimalna podstawa wymiaru składek ZUS, którą przedsiębiorca może zadeklarować, to 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. W całym 2024 roku ta kwota 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto wynosi 4694,40 zł.


Zus preferencyjny -Mały ZUS

Jednak niektórzy przedsiębiorcy mogą płacić składki ZUS od niższej podstawy. Chodzi tu o osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą  na podstawie Prawa przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych (w tym także wspólników spółki cywilnej) przez okres pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób, które:
– prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
– wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Te osoby mogą płacić składki ZUS od niższej podstawy niż ww. 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. Ale nie niższej niż 30% minimalnego wynagrodzenia. 

W 2024 roku minimalna podstawa preferencyjnych składek ZUS to:

  • 30% z 4242 zł, czyli 1272,6 zł – od stycznia do czerwca 2024 roku,
  • 30% z 4300 zł, czyli 1290 zł – od lipca do grudnia 2024 roku.

Ile wyniosą składki na ZUS preferencyjnym od 1 lipca 2024:

  • 251,81 zł  – na ubezpieczenie emerytalne (19,52% z 1290 zł),
  • 103,20 zł  – na ubezpieczenia rentowe (8% z 1290 zł),
  • 31,61 zł  – na ubezpieczenie chorobowe (2,45% z 1290 zł).
MAŁY ZUS VII – XIIPodstawa 1290 zł
ZUS bez składki zdrowotnej, ze składką chorobową 408,16 zł
ZUS bez składki zdrowotnej i chorobowej 376,55 zł
Emerytalne 251,81 zł
Rentowe 103,20 zł
Chorobowe 31,61 zł
Wypadkowe 21,54 zł

Dodatkowo osoby, które płacą preferencyjne składki ZUS a prowadzenie działalności gospodarczej jest jedynym tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń społecznych,  nie muszą płacić za siebie składek na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy.
ZUS precyzuje, że ww. obniżenie składek na ZUS dotyczy wyłącznie składek płaconych przez przedsiębiorcę za siebie. Za zatrudnionych pracowników i zleceniobiorców musi płacić składki normalnej wysokości.

Mały ZUS Plus 2024

Natomiast od 1 lipca 2024 r. nie zmienią się składki ZUS dla osób uprawnionych do tzw. Małego ZUS Plus. Bowiem zgodnie z obowiązującymi przepisami, podstawa wymiaru składek ZUS w przypadku tzw. Małego ZUS Plus nie może być niższa niż 30% kwoty płacy minimalnej obowiązującej w styczniu bieżącego roku. 

Co od nowego roku?

W czerwcu Rada Ministrów przyjęła propozycje wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę i minimalnej stawki godzinowej, które mają obowiązywać w 2025 roku. Zaproponowała, by od stycznia najniższa pensja wynosiła 4626 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa na umowie zlecenia 30,20 zł. Obie propozycje do 15 czerwca zostały przedstawione Radzie Dialogu Społecznego.

Proponowane zmiany mają nie tylko wpływ na pracowników, ale również dotykają przedsiębiorców nawet tych jednoosobowych nie zatrudniających nikogo.

Czy w styczniu 2025 możemy się spodziewać kolejnych podwyżek?