Sprawozdania finansowe za 2022

Sprawozdania w 2023 roku.


Wielu podatników co roku składa sprawozdania finansowe. Niedługo minie termin na ich podpisanie i złożenie. Kto jest zobowiązany, gdzie powinien złożyć sprawozdanie i jakie są konsekwencje niedotrzymania obowiązku?

Spora część przedsiębiorców podlega obowiązkowi składania co roku sprawozdania finansowego. Za 2022 rok sprawozdanie finansowe sporządzamy jak zwykle do 30.03.2023. Pokazuje ono najważniejsze informacje o ich rocznej działalności pod kątem jej finansów. Zawiera ono bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową – która zawiera między innymi politykę rachunkowości, przyjęte metody wyceny.

Należy do niego dołączyć: uchwałę zatwierdzającą te dokumenty, sprawozdanie z działalności (jeżeli jest wymagane), uchwałę o podziale zysku lub pokryciu straty, opinie/sprawozdanie biegłego rewidenta (jeżeli sprawozdanie finansowe podlegało badaniu).

Za sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego odpowiadają kierownicy jednostki, czyli:

 • członkowie zarządu spółek kapitałowych,
 • wspólnicy prowadzący sprawy spółki w spółce jawnej, cywilnej, partnerskiej,
 • komplementariusze prowadzący sprawy spółki w spółce komandytowej i komandytowo – akcyjnej,
 • likwidatorzy, syndycy lub zarządcy w postępowaniu upadłościowym,
 • członkowie organów zarządzających innych jednostek (do których stosuje się przepisy ustawy o rachunkowości).

Kto jest zobowiązany do składania sprawozdania?

Sprawozdania finansowe co roku zobowiązane są składać:

 • firmy, które muszą według Ustawy o rachunkowości prowadzić księgi rachunkowe,
 • firmy, które dobrowolnie zdecydowały się prowadzić księgi rachunkowe.

Nie liczy się tu forma prowadzenia działalności gospodarczej, tylko sposób ewidencjonowania przychodów i kosztów.

Kto nie musi składać sprawozdania?

Spółki jawne lub spółki partnerskie, jeśli mają przychody mniejsze niż równowartość 2 mln euro nie muszą sporządzać sprawozdania finansowego. Składają wtedy we właściwym Krajowym Rejestrze Sądowym oświadczenie o braku obowiązku sporządzenia i złożenia rocznego sprawozdania finansowego. Mają na to 6 miesięcy od dnia kończącego rok obrotowy.

Oświadczenie takie składa się drogą elektroniczną w Repozytorium Dokumentów Finansowych. Można to zrobić nawet jeśli spółka była rejestrowana w sposób tradycyjny. Zwalnia to z obowiązku złożenia płatnego wniosku o wpis do działu 3 rejestru przedsiębiorców wzmianki o braku obowiązku. Wymaga ono podpisania podpisem kwalifikowanym lub Profilem Zaufanym przez co najmniej jedną osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu

Terminy składania sprawozdań.

W 2023 roku obowiązują następujące terminy dotyczące sprawozdań finansowych (gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu):

 • 31 marca – sporządzenie sprawozdania,
 • 30 czerwca – podpisanie sprawozdania,
 • 15 lipca – złożenie sprawozdania w urzędzie.

Spółki zarejestrowane w KRS mają 3 miesiące na sporządzenie sprawozdania finansowego od dnia bilansowego. Następnie sprawozdanie zatwierdzają odpowiednie organy w firmie np.: walne zgromadzenie wspólników, wszyscy wspólnicy. Zatwierdza też je właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej. Roczne sprawozdanie finansowe powinno zostać zatwierdzone nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Od 1 stycznia 2020 roku obowiązek tworzenia sprawozdań w formie ustrukturyzowanej obejmuje również organizacje niewpisane do rejestru przedsiębiorców KRS, będące podatnikami CIT, na przykład fundacja, stowarzyszenie, związek zawodowy.

KtoGdzie i jakKiedy
Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości – MSRDo KRS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Ministra Sprawiedliwości.15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy prowadzą księgi rachunkowe i mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowychDo Szefa KAS: z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji, przez przeznaczony do tego interfejs webAPIW terminie złożenia zeznania podatkowego za dany rok
Podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS, którzy mają obowiązek sporządzać sprawozdanie finansowe.Do Szefa KAS: z wykorzystaniem bezpłatnej aplikacji, przez przeznaczony do tego interfejs webAPI15 dni od daty zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Spółki cywilneNie mają obowiązku przekazania sprawozdania finansowego ani do Szefa KAS, ani do urzędu skarbowego, ani do KRS.

Sankcje za niezłożenie sprawozdania

Za niezłożenie sprawozdania finansowego grozi m.in.:

 • grzywna nałożona na kierownika jednostki (np. członka zarządu) od 10 do 720 stawek dziennych,
 • kara ograniczenia wolności kierownika jednostki (np. członka zarządu) od miesiąca do 2 lat,
 • postępowanie przymuszające,
 • rozwiązanie spółki i wykreślenie z KRS,
 • ustanowienie kuratora.

Spółki, które nie złożą sprawozdania, są wzywane przez KRS do jego złożenia w ciągu 7 dni od otrzymania powiadomienia pod groźbą kary lub rozwiązania spółki (jest to tzw. tryb przymuszający).

Jeżeli pomimo wezwania KRS, nie złożono rocznych sprawozdań finansowych za 2 kolejne lata obrotowe, sąd z urzędu orzeka o rozwiązaniu podmiotu wpisanego do KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Możliwe jest również ustanowienie kuratora przez sąd, który będzie prowadził sprawy firmy.