Księga Handlowa

 


Pełna księgowość to konieczność w przypadku prowadzenia działalności w formie spółek prawa handlowego. Osoby fizyczne i spółki cywilne mają obowiązek prowadzenia pełnej księgowości po przekroczeniu określonych limitów obrotów w danym roku podatkowym.


Stowarzyszenia i fundacje są również zobowiązane do prowadzenia pełnej księgowości, co prawda w wersji uproszczonej.


Jest to na pewno bardziej uciążliwa forma ewidencji podatkowej, gdyż zmusza podatnika do ewidencjonowania każdego zdarzenia gospodarczego, rejestrowania należności, zobowiązań, sporządzania bilansu na koniec roku podatkowego itp.


Pełna księgowość ma ten plus, że daje pełny wgląd w sytuację finansowo-ekonomiczną firmy.


Podstawowy zakres czynności w pełnej księgowości to:

  • przygotowywanie zasad polityki rachunkowości oraz planu kont w formie, która zostanie uzgodniona z Klientem;

  • bieżące prowadzenie ksiąg rachunkowych;

  • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług;

  • prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;

  • wyliczanie należnych podatków VAT, CIT;

  • sporządzanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych oraz ich elektroniczne przekazywanie do urzędów skarbowych,sporządzanie sprawozdań finansowych;

  • sporządzanie deklaracji do GUS i ich elektroniczne przekazywanie.