STYCZEŃ 2017

 • 10.01. – wpłata składek ZUS za grudzień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.01. – wpłata składek ZUS za grudzień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.01

  * wpłata pobranych w grudniu zaliczek od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za grudzień

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za IV kwartał

  * wpłata na PFRON za grudzień

  * złożenie pisemnego oświadczenia o zmianie formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy/

 • 25.01

  * wpłata podatku VAT za grudzień oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna / kwartalna

 • 31.01.

 • złożenie zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za ubiegły rok (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał ubiegłego roku

 • złożenie rocznej deklaracji o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za ubiegły rok (PIT-4R)

 •  złożenie rocznej deklaracji o zryczałtowanym podatku dochodowym za ubiegły rok (PIT-8AR)

 • przekazanie do ZUS informacji o danych za ubiegły rok do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)

 • PIT 8c, PIT 11, PIT 40 w formie papierowej (w formie elektronicznej do końca lutego)
Terminy rozliczeniowe – styczeń 2017