Terminy rozliczeniowe ZUS, KRUS i US. Marzec 2017

 


 • 10.03. – wpłata składek ZUS za luty – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

 • 15.03. – wpłata składek ZUS za luty – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

 • 20.03. –

  * wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za luty

  * wpłata pobranych w lutym zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy

  * wpłata ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za luty

  * wpłata na PFRON za luty

 • 25.03. – wpłata podatku VAT za luty oraz złożenie deklaracji VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 oraz VAT UE miesięczna

 • 31.03.

  * sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za ubiegły rok w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym

  * przekazanie urzędowi skarbowemu zeznania CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym

Terminy rozliczeniowe ZUS, KRUS i US. Marzec 2017