Hasła na literę K

księgowośćKsięgowość stanowi część rejestracyjną rachunkowości Księgowość polega na rejestracji w ujęciu pieniężnym, a niekiedy w ujęciu ilościowym, odpowiednio udokumentowanych zdarzeń gospodarczych, które powodują zmiany w majątku jednostki gospodarującej i źródłach jego pochodzenia. Księgowość (buchalteria) – jest podstawowym elementem składowym rachunkowości.

konto księgowejest to specyficzne dla rachunkowości urządzenie ewidencyjne, które służy do bieżącego ujmowania operacji gospodarczych Operacje gospodarcze zapisane na koncie podlegają sumowaniu, tworząc obroty konta, czyli sumę zapisów po jednej stronie konta Konto księgowe służy do grupowania jednorodnych operacji gospodarczych w celu odzwierciedlenia stanu i zmian określonego składnika aktywów, pasywów lub wyników (kosztów, przychodów, strat i zysków nadzwyczajnych) Zapisy na kontach dokonywane są najczęściej w mierniku pieniężnym Z pojęciem obrotu konta związane jest saldo konta, które jest różnicą pomiędzy obrotami konta. Konto księgowe może wykazywać dwa rodzaje sald: saldo początkowe (Sp) – określające stan składnika na początek okresu sprawozdawczego, oraz saldo końcowe (Sk) – mówiące o stanie składnika na koniec okresu sprawozdawczego .

 

(źródło Wikipedia)